Agencija mora da ima osobu koja je ovlašćena za zaključivanje ugovora o radu i ugovora o ustupanju zaposlenih, a koja ima određenu stručnu spremu.

Ovlašćena osoba, kao je prenele Nova ekonomija, mora da ima visoko obrazovanje stečno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Takođe, neophodan je položen stručni ispit za rad agencija za privremeno zapošljavanje. Stručni ispit polažu zaposleni u agenciji koja se osposobljava za obavljanje poslova ustupanja zaposlenih.

Stručni ispit polaže se u ministarstvu, a program za polaganje tog ispita se sastoji od opšteg i posebnog dela koji se polažu usmeno.

Opšti deo programa sadrži ustavna načela i opšte i posebne propise u oblasti rada i prava po osnovu rada.

Posebni deo programa sadrži važeće propise kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti Agencije, poslodavca korisnika, ustupljenih zaposlenih i druga pitanja u oblasti rada i rada agencija za privremeno zapošljavanje, kao i suštinske razlike agencijskog zapošljavanja i drugih oblika radnog angažovanja.

Izvor: novosti.rs