Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Politika
Predsednik opštine S. Palanka raspisao Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa iz budžeta z 2017. godinu
Postavljeno: 18.04.2017.


Pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja koja imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima («Službeni glasnik RS» broj 51/2009), člana 4. stav 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Opštini Smederevska Palanka («Međuopštinski službeni list broj 3/2017) i člana 44. Statuta Opštine Smederevska Palanka («Službeni list Opštine Smederevska Palanka», broj 30/08, 15/09 i 8/11)

Predsednik Opštine Smederevska Palanka raspisuje:


JAVNI KONKURS

ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA IZ BUDžETA OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA ZA 2017. GODINU


I Raspisuje se javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa udruženja iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu predviđenih u Razdelu 4.-program 15 – lokalna samouprava funkcionalna klasifikacija 160, program 0602, programske aktivnosti 0001, pozicija 71, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama – u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

II Pravo podnošenja prijave za finansiranje programa od javnog interesa imaju udruženja koja imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine Smederevska Palanka.

III Udruženjima iz stava II ovog konkursa sredstva se opredeljuju u navedenim iznosima (u dinarima) i mogu da se koriste za realizaciju programa iz sledećih oblasti:

1. Program iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom 300.000,00 dinara
2. Program iz oblasti društvene brige o deci i omladini 200.000,00 dinara
3. Program iz oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava 150.000,00 dinara
4. Program iz oblasti obrazovanja 200.000,00 dinara
5. Program iz oblasti unapređenja i razvoja sporta 150.000,00 dinara
6. Program iz oblasti zaštite životne sredine 600.000,00 dinara
7. Program iz oblasti očuvanja narodnih običaja, tradicije i narodnog stvaralaštva 400.000,00 dinara.IV Uslovi za izbor programa koji se finansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

- usklađenost sa usvojenim strateškim dokumentima na nacionalnom i lokalnom
nivou;
- usklađenost sa javnim potrebama i interesima građana;
- podsticanje solidarnosti, zaštite, samopomoći i pomoći licima u
specifičnim životnim situacijama;
- usmerenost ka što većem broju korisnika;

Kriterijumi za izbor programa koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine Smederevska Palanka su:

1) kvalitet, značaj i sadržajna inovativnost,
2) usklađenost programa sa svim zahtevima iz Konkursa,
3) kapacitet podnosioca programa (materijalna i kadrovska opremljenost, stručnost kadrova uključenih u projekat i dr.),
4) održivost programa,
5) obezbeđeno sopstveno učešće finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora,
6) obezbeđeno partnerstvo,
7) realan finansijski plan za predloženi program,

V Prijava na konkurs podnosi se predsedniku Oštine sa naznakom «Prijava na Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa"

Za svaki program, podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
- dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,
- odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
- detaljan opis programa, za čije finansiranje se podnosi prijava,
- budžet programa, odn. Projekta
- potpisane protokole o saradnji sa svim navednim partnerima na projektu ako se projekat tako realizuje,
- kratak opis aktivnosti realizovanih programa organizacije sa potvrdom o broju članova i materijalnom i kadrovskom opremljenošću
- dokaz o sufinansiranju od strane partnerske ili donatorske organizacije, ako se program tako realizuje.VI Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti.

Prijave se predaju na pisarnici Opštinske uprave Opštine Smederevska Palanka ili poštom na adresu: Opština Smederevska Palanka, Vuka Karadžića broj 25 – predsedniku Opštine za izbor programa od javnog interesa najkasnije do 28.04.2017. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se i preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Zainteresovana udruženja mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 09-15 časova u prostorijama Opštine u Smederevskoj Palanci ili sa zvanične internet prezentacije Opštine www.smederevskapalanka.rs

VII Program se mora realizovati do 31. decembra 2017. godine.

Udruženje, korisnika sredstava je dužno da omogući kontrolu realizacije programa i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava nadležni organ dužan je da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, a udruženje je dužno da sredstva varati.

Realizatori progama, dužni su da u roku od 30 dana po završetku realizacije programa, podnesu izveštaj o realizaciji i dostav dokaze o namenskom korišćenju sredstava, u skladu sa zaključenim Ugovorom.

Izveštaj o realizaciji programa, podnosi se Komisiji na obrascu «izveštaj o realizaciji prorama».

Izveštaj se podnosi u štampanom obliku, predajom na pisarnici Opštinske uprave ili se šalje.

Javni konkurs se objavljuje u lokalnom mediu (Radio televizija Jasenica), oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet stranici www.smederevskapalanka.rs.Spisak odobrenih programa po konkursu biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji www.smederevskapalanka.rs.

Za sve bliže informacije obratiti se na telefon: 026/316-001.


Broj 400-203/2017-01
U Smederevskoj Palanci, 13. april 2017.godine


PREDSEDNIK
Opštine Smederevska Palanka
Toplica Pintorović


Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 21.05.2018.
Uspesi atletičara Jasenice iz Palanke: Tijana Dimić prvak Centralne Srbije na 1.500 metara!
Palančani postigli dobre rezultate na Prvenstvu Centralne Srbije u dečijoj atletici
Postavljeno: 21.05.2018.
Palanačka atletičarka Ivana Đurić prebacila "čarobnu granicu" od 50 metara u bacanju koplja: Ostvarila daljinu od 51,44 metra!!!
Atletčarka palanačkog Elita pobedila sjajnim rezultatom na Prvenstvu Centralne Srbije i potvrdila izuzetnu formu pred Evropsko prvenstvo. Ukupno 6 medalja za trenera Nenada Milinkovića i njegove pulene
Postavljeno: 20.05.2018.
Uspešan vikend za karatiste Goše iz Palanke: 11 medalja na dva turnira!
Palančani bili uspešni u Beogradu u Gornjem Milanovcu
 

 
 
Kursna lista