Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Zanimljivosti
Ot­kri­ven no­vi naj­ve­ći čo­ve­ku po­znat prost broj
Postavljeno: 06.02.2018.


Ovaj broj ima više od 23 miliona cifara. Moćnim računarima je bilo potrebno nekoliko dana da bi potvrdili otkriće.

Ne po­sto­ji naj­ve­ći prost broj, sam po se­bi. Kao što pri­rod­nih bro­je­va ima bes­ko­nač­no mno­go i bro­jev­na osa se ni­kad ne za­vr­ša­va. Otac ge­o­me­tri­je Euklid, još u tre­ćem ve­ku pre no­ve ere, po­ka­zao je da je i niz pro­stih bro­je­va bes­ko­na­čan. Me­đu­tim, ka­ko su to­kom pro­te­kle nede­lje pre­ne­li broj­ni me­di­ji, ot­kri­ven je no­vi naj­ve­ći čo­ve­ku po­znat prost broj.
 
No­vo­ot­kri­ve­ni, naj­ve­ći do sa­da prost broj pro­na­đen je uoči No­ve go­di­ne i po­tvr­đen na­kon vi­še dra­stič­nih pro­ve­ra za ko­je je moć­nim ra­ču­na­ri­ma po­treb­no i po ne­ko­li­ko da­na ra­ču­na­nja.
 
Broj je za­i­sta, za­i­sta ve­li­ki i ne­mo­gu­će bi bi­lo sa­mo na­ve­sti ga – ima vi­še od 23 mi­li­o­na ci­fa­ra.
 
Za­pra­vo, ovaj prost broj je vi­še­stru­ko du­ži i od dva mi­li­o­na re­či du­gog ro­ma­na Ži­la Ro­me­na „Les Hom­mes de bon­ne vo­lonté”, u pre­vo­du „Lju­di do­bre vo­lje”, ko­ji se sma­tra naj­du­žim po­zna­tim ro­ma­nom, a ko­ji je u 27 knji­ga na 8.000 stra­na iz­da­van u Pa­ri­zu od 1932. do 1946. go­di­ne (na in­si­sti­ra­nje auto­ra, ni­je reč o se­ri­ji, ne­go o jed­nom ro­ma­nu).
 
U sva­kom slu­ča­ju, ka­ko je u ja­nu­a­ru ob­ja­vi­la mre­ža Gre­at In­ter­net Mer­sen­ne Pri­me Se­arch, u okvi­ru ko­je ma­te­ma­ti­ča­ri i lju­bi­te­lji ma­te­ma­ti­ke tra­ga­ju za sve ve­ćim i ve­ćim pro­stim bro­je­vi­ma, no­vi naj­ve­ći prost broj ima 23.249.425 ci­fa­ra, a pr­vi ga je ot­krio elek­tro­in­že­njer Džo­na­tan Pejs (51) iz Te­ne­si­ja u Ame­ri­ci i za to osvo­jio na­gra­du od tri hi­lja­de do­la­ra.
 
Ma­te­ma­ti­ča­ri su mu da­li ozna­ku M77232917. On je za či­ta­vih mi­li­on ci­fa­ra ve­ći od pret­hod­no naj­ve­ćeg pro­stog bro­ja ko­ji je ot­kri­ven 2015. go­di­ne. Po­či­nje ci­fra­ma 46 i na­kon ču­do­vi­šnog ni­za, za­vr­ša­va se ci­fra­ma 71.
 
Sva­ki prost broj je, ma ka­ko bio kra­tak ili dug, jed­no­stav­na stvar. Ve­ći­na bro­je­va, na­i­me, osim što se mo­že po­de­li­ti s 1 ili sa sa­mim so­bom, de­lji­va je i s ne­kim dru­gim bro­je­vi­ma. Pro­sti bro­je­vi, me­đu­tim, osim se­be sa­mih i je­di­ni­ce, ne­ma­ju dru­gih de­li­la­ca. No, upr­kos to­me, nji­ho­vi ni­zo­vi ili oni sa­mi po­ka­zu­ju mno­ge ču­de­sne oso­bi­ne. 
 
Ra­zno­vr­sne gru­pe pro­stih bro­je­va za­do­vo­lja­va­ju ra­zna svoj­stva. Ta­ko su ne­ki od njih, na pri­mer, uvek za 1 ma­nji od ste­pe­na bro­ja 2, pa se mo­gu za­pi­sa­ti i bez na­vo­đe­nja svih nji­ho­vih ci­fa­ra. Ova­kvi su pro­sti bro­je­vi 3 (2 na kva­drat – 1) i 7 (2 na kub – 1) i u ma­te­ma­ti­ci se na­zi­va­ju Mer­se­no­vi. No­vi prost broj je, ta­ko­đe, Mer­se­nov broj i mo­že da se za­pi­še kao 2 na 77.232.917 – 1. Do sa­da je ot­kri­ve­no 50 Mer­se­no­vih bro­je­va.

Izvor: Politika


Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 27.05.2020.
Predsednik Vučić na ceremoniji postavljanja kamena temeljca za fabriku "Kyungshin Cable": Smederevska Palanka će imati budućnost
Kamen temeljacu su postavili predsednik Vučić, direktor korejske kompanije i NJ. E. ambasador Južne Koreje u Srbiji kao i predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen
Postavljeno: 27.05.2020.
Zavod za javno zdravlje Požarevac: Prema podacima od 27. maja u Podunavskom okrugu pet novih slučajeva Covida-19
Svih pet u Smederevu
Postavljeno: 27.05.2020.
Policijska uprava Smederevo: Hapšenje u Smederevu i S. Palanci zbog proizvodnje i prodaje opojnih droga
Uhapšeni D. M. iz Smedereva i B.S. iz S. Palanke
 


 
 
Kursna lista