Francuska 9, 11420 Smederevska Palanka
rtj@tvjasenica.rs | rtj@tvjasenica.rs
+381 (0)26 313 030
 
 
Politika
Produžen rok za podnošenje zahteva za jednokratnu novčanu pomoć najtalentovanijim učenicima i studentima u palanačkoj opštini do ponedeljka u 15 časova
Postavljeno: 17.02.2018.


Razlog za dodatni dan za podnošenje prijava je državni praznik, saznali smo iz Opštinske uprave

Kako je Televiziji Jasenica potvrđeno od nadležnih iz Opštinsker uprave, Javni poziv, odnosno Konkurs za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne novčane pomoći mladim talentima- učenicima i studentima sa teritorije opštine S. Palanka je produžen do ponedeljka, 19. februara u 15 časova. 

Prvobitno, Konkurs je trebalo da traje do 16. februara, ali zbog praznika, Dana državnosti, Opštinska uprava i Komisija za sprovođenje konkursa nisu 15. i 16. februara primali prijave, pa je pružena mogućnost kandidatima, za podelu budžetskih sredstava u iznosu od milion dinara, da se prijave i prvog radnog dana nakon praznika.

Prezentujemo vam kompletnu odluku i uslove Javnog poziva:

"Na osnovu člana 10. Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima-
mladim talentima („Međuopštinski službeni list br 1/2018) i Pravilnika o
uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima- mladim
talentima(„Međuopštinski službeni list br 3/2018) Komisija za sprovođenje
konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima-mladim talentima
upućuje:
                                        J A V N I P O Z I V

Za podnošenje zahteva za dodelu jednokratne pomoći iz budžeta
Opštine Smederevska Palanka za 2018. godine učenicima i
studentima- mladim talentima
I PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:
- Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola
- Studenti osnovnih akademskih studija
- Studenti master akademskih studija
- Studenti studija trećeg stepena
II USLOVI ZA DODELU
1. OSTVARIVANjE PRAVA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA
Učenici V, VI, VII i VIII razreda osnovnih škola i učenici srednjih škola mogu
konkurisati za dodelu novčane pomoći Opštine Smederevska Palanka, pod sledećim
uslovima:
 Da se školuju u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini
 Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje
godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa KiM)
Učenici osnovnih i srednjih škola moraju ispuniti sledeće posebne uslove:
 Da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017 godini, ostvarili prosečnu ocenu
najmanje 4,5,
 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,
 Uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju, koje je
organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS
 Uspeh ostvaren na međunarodnom takmičenju koji priznaje Ministarstvo
prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS
 
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru
Opštinske uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopija đačke knjižice, odnosno svedočanstvo o prethodno
završenom razredu školske 2016/2017 godine
3. Potvrdu o upisanom razredu u školskoj 2017/2018 godini
4. Fotokopija diplome sa takmičenja odnosno smotre ili potvrdu
škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu, i
Vukova diploma
5. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP),
izdato nakon raspisivanja konkursa .
Ukoliko je učenik osvojio više nagrada bodovi se ne sabiraju, već se uzima u
obzir samo nagrada sa najviše osvojenih bodova.
Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenih po svim osnovama
koji se vrednuju za dodelu pomoći učenicima. Rangiranje se vrši na osnovu
dostavljene dokumentacije.

NAPOMENA: Priznanja za izvanredan uspeh u školovanju, za uspeh ostvaren na okružnom i
republičkom takmičenju i Vukova diploma kandidat dostavlja samo ukoliko ih poseduje. Na
osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih
kriterijuma.

2. OSTVARIVANjE PRAVA STUDENATA NA POMOĆ

Studenti mogu konkurisati za dodelu novčane pomoći Opštine Smederevska Palanka,
pod sledećim uslovima:
 Da se školuju u viskoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija
 Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Smederevska Palanka najmanje
godinu dana, unazad u kontinuitetu od dana raspisivanja konkursa (odnosno
boravište na teritoriji opštine Smederevska Palanka za interno raseljena
lica sa KiM)
 Da nisu navršili 25 godina života- za studente osnovnih akademskih studija,
da nisu navršili 27 godina život- za studente master akademskih studija,
odnosno 29 godina za studente studija trećeg stepena
Studenti 1 godine studija prvog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:
 Da su u prethodnoj, školskoj 2016/2017 godini, ostvarili prosečnu
ocenu najmanje 4,5,
 Da se školuju na teret budžeta Republike Srbije
 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,
 Uspeh ostvaren na okružnom i republičkom takmičenju, koje je
organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS a
prema kalendaru takmičenja i smotri za učenike srednjih škola
 Uspeh ostvaren na međunarodnom takmičenju koji priznaje
Ministarstvo prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske
uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopija svedočanstva o završenom razredu srednje škole
3. Potvrdu visokoškolske ustanove o upisanoj godini studija i statusa
studenta koji se školuje na teret budžeta
4. Fotokopija diplome sa takmičenja ili potvrdu škole ili organizatora
takmičenja da je učenik osvojio nagradu
5. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP),
izdato nakon raspisivanja konkursa .
6. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
NAPOMENA: Priznanja za uspeh ostvaren na takmičenju i smotri kandidat dostavlja samo
ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši bodovanje i rangiranje kandidata u
okviru definisanih kriterijuma.
Studenti 2 godine i viših godina studija studija prvog stepena moraju ispuniti
sledeće posebne uslove:
 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija
 Zvanična priznanja za izvanredan uspeh u školovanju,
 Uspeh ostvaren na takmičenjima koje je organizovalo Ministarstvo
prosvete, nauke i tehniloškog razvoja RS a prema kalendaru takmičenja
i smotri za učenike srednjih škola u ranijem školovanju
 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni i stručni radovi
 Nagrada „Student generacije“ , „Istaknuti student“, „Najbolji student
Fakulteta“, „Najbolji student Univerziteta“
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske
uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Uverenje fakulteta/visoke škole o upisanoj godini studija i statusu
studenta
3. Uverenje fakulteta o ostvarenoj prosečnoj oceni svih položenih ispita
tokom studiranja i o položenim ispitima
4. Fotokopiju diplome „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji
student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“
5. Uverenje o prebivalištu izdato od strane nadležnog organa (MUP)
6. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko kandidat
poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom
Ukoliko veći broj kandidata od broja predviđenih za dodelu pomoći ostvari isti broj
bodova, prednost u rangiranju ima kandidat koji upisuje višu godinu studija.
Ukoliko student ima više objavljenih stručnih i naučnih radova uzimaju se u obzir
svi radovi i kumulativno se boduju.

NAPOMENA: Priznanja za „ Student generacije“, „Istaknuti student“ „Najbolji
student fakulteta“ ili „Najbolji student univerziteta“ i objavljeni naučni i stručni
rad kandidat dostavlja samo ukoliko ih poseduje. Na osnovu ove dokumentacije se vrši
bodovanje i rangiranje kandidata u okviru definisanih kriterijuma.
Studenti studija drugog stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:
 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija
 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni i stručni radovi
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske
uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim
studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa
prosečnom ocenom
Studenti studija trećeg stepena moraju ispuniti sledeće posebne uslove:
 Da im je prosečna ocena najmanje 8,00 u toku prethodnih godina studija
 Postojanje priznatog pronalazačkog, autorskog ili inovativnog rada,
objavljeni naučni istručni radovi
Dokazi koji se podnose uz prijavu:
1. Popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave na konkurs
(obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji 
5
www.smederevskapalanka.rs ili se može preuzeti na šalteru Opštinske
uprave, ul. Vuka Karadžića 25, Smederevska Palanka)
2. Fotokopiju diplome ili uverenja o završnim osnovnim akademskim
studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa
prosečnom ocenom

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS
Kokursna dokumentacija se predaje na pisarnicu Opštine Smederevska Palanka ili
se šalje poštom, s tim da je neophodno da konkursna dokumentacija poslata poštom
prispe na pisarnicu Opštine u roku za konkurisanje.
Konkursna dokumentacija dostavlja se na adresu: Opština Smederevska Palanka,
ulVuka Karadžića 25. Na koverti ispod adrese obavezno napisati: „Konkursza dodelu
jednokratne pomoći iz budžeta Opštine Smederevska Palanka za 2018. godine
učenicima i studentima- mladim talentima“.
Neblagovremene prijave koje nisu dostavljene na gore navedeni način neće biti
razmatrane.
O dodeli pomoći odlučuje Privremeni organ a na predlog Komisije.
Komisija utvrđuje predlog rang liste, na koju ssvaki kandidat može uložiti
prigovor u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine.
Uslovi, kriterijumi i rang liste propisane su Pravilnikom o uslovima za dodelu
pomoći učenicima i studentima- mladim talentima.
Opština Smederevska Palanka putem konkursa dodeljuje ukupan iznos od 1.000.000,oo
rsd (slovima: jedanmiliondinara) bruto, u skladu sa Odlukom o budžetu Opštine
Smederevska Palanka za 2018. godinu.
Komisija će odlučivati o pružanju pomoći mladim talentima na osnovu broja zahteva
u okviru raspoloživih sredstava, primenjujući kriterijume bliže definisanim
Pravilnikom o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima- mladim
talentima.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 19.02.2018. godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 066/8814760 svakog radnog
dana u periodu od 10.00 do 12.00 časova.

U Smederevskoj Palanci
30.01.2018. godine
                                                     Komisija za sprovođenje konkursnog postupka"
 
 
 Poslednje vesti:
 
 
Postavljeno: 24.03.2019.
U SC Kolonija 111421 u Palanci održan završni turnir Prvenstva Srbije Mini maksi lige za devojčice 2006. godišta
Prvak Srbije je ekipa Zemuna
Postavljeno: 24.03.2019.
U OŠ Olga Milošević u Palanci održan seminar za nastavnike iz tri palanačke škole o preduzetničkim aktivnostima u nastavi
Seminar pod patronatom Ministarstva prosvete održan za nastavnike iz OŠ Olga milošević, OŠ HIM i OŠ HRŠ
Postavljeno: 24.03.2019.
Održano Prvenstvo Srbije i "Memorijal prof. Pavlovića" za šarplanince u Palanci
103 učesnika i zemlje i inostranstva. Organizator OKD Palanka
 

 
 
Kursna lista