Početna » Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja- Šta podrazumeva poseban staž?

Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja- Šta podrazumeva poseban staž?

od RTV Jasenica

Penzijski staž = staž osiguranja + poseban staž

Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evidenciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem.

Osiguranici koji se pripremaju za odlazak u penziju neretko su u nedoumici koja kategorija penzijskog staža im je relevantna za ostvarivanje prava. U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju spominju se penzijski staž, staž osiguranja i poseban staž, dok se u svakodnevnom govoru najčešće koristi termin „radni staž”. Kako bi olakšali osiguranicima, pokušaćemo da objasnimo različite kategorije staža, razlike i značenje, a posebno ulogu i značaj posebnog staža pri odlasku u penziju.

Prava iz PIO stiču se i ostvaruju na osnovu penzijskog staža, koji je najširi termin i obuhvata staž osiguranja i poseban staž. Zakonom se precizira trajanje staža osiguranja kao uslov za sticanje prava na penziju i ovaj staž podrazumeva vreme provedeno na radu, uključujući i periode primanja novčane naknade (npr. za bolovanje ili za nezaposlenost), periode provedene u obavljanju samostalnih delatnosti, uključujući i periode privremene obustave obavljanja delatnosti ako je za taj period plaćen doprinos, periode obavljanja privremenih i povremenih poslova, ili periode za koje je ostvarena ugovorena naknada, periode za koji je neko lice bilo „dobrovoljno” osigurano (po članu 15 Zakona o PIO), kao i periode bavljenja poljoprivredom.

Osnovni uslov da se neki period prizna u staž osiguranja jeste da su za taj period plaćeni doprinosi. Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema zaposlenje ili samostalnu delatnost, već se utvrđuje licima koja su pojedine periode provela u oružanim akcijama, odnosno u zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji u vezi sa tim akcijama, kao i ženama ko je su rodile troje dece. Za ovaj staž se ne plaćaju doprinosi. Naglašavamo da se, kada se ceni ispunjenost uslova za penziju, uzima u obzir samo staž osiguranja za koji je plaćen doprinos za PIO.

Poseban staž se pri oceni uslova ne sabira i ne utiče na ostvarivanje prava. Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evidenciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem. Dakle, ukoliko osiguranik smatra da ispunjava uslove za utvrđivanje posebnog staža, neophodno je da Fondu podnese zahtev za utvrđivanje tog staža, uz koji će priložiti odgovarajuće dokaze. Poseban staž se ne uzima u obzir pri utvrđivanju da li osiguranik ispunjava uslove za penziju, ali se uračunava pri određivanju visine penzije. Kada se računa visina penzije, poseban staž se sabira sa stažom osiguranja i čini ukupan, penzijski staž koji je deo jednačine kojom se računa visina penzije. Primera radi, ukoliko se osiguraniku utvrdi penzija na osnovu 20 godina staža osiguranja, a on ima i poseban staž utvrđen u trajanju od dve godine, ukupan penzijski staž je 22 godine, pa u takvom slučaju poseban staž mesečni iznos penzije uvećava za 10 odsto, srazmerno svom trajanju.

Da podsetimo građane još jednom da bi trebalo redovno da proveravaju podatke o svom stažu osiguranja, što mogu da urade na dva načina: na šalteru Fonda PIO, gde će uz ličnu kartu dobiti izveštaj o uplatama ili elektronski, uz pomoć Pin koda, koji će preuzeti jednom u filijali Fonda PIO i mogu ga koristiti za daljinski bezbedan pristup veb servisu radi uvida u evidentirane podatke o stažu osiguranja u matičnoj evidenciji Fonda PIO.

Povezane vesti