Početna » Opština Smederevska Palanka raspisala Oglas o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini

Opština Smederevska Palanka raspisala Oglas o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini

od RTV Jasenica

Na osnovu  Odluke Opštinskog veća  od 14. decembra 2022. godine Komisija za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Smederevska Palanka raspisala je 11. januara

JAVNI OGLAS

O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SMEDEREVSKA PALANKA JAVNIM NADMETANJEM

Predmet otuđenja su sledeće nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Smederevska Palanka i to:

 

Kp.br. 5218/1 KO Smederevska Palanka 1, površine 376 m2, kao i Objekat br.1 površine 173m2, izgrađen na kp.br. 5218/1, sve  upisano u ln.br. 6309 KO Smederevska Palanka 1.

Početna cena na javnoj licitaciji (za zemljište i objekat) iznosi 99.386.00 evra. Visina depozita za učešće u postupku licitacije iznosi 9.939.00 evra.

 

Stan S29-1 površine 135,05m2, kao posebni deo objekta br.1, izgrađenog na kp.br. 3220 , ln.br. 6309 KO Smederevska Palanka 1.

Početna cena na licitaciji iznosi 75.604.30 evra. Visina depozita za učešće u postupku licitacije iznosi 7.560.43 evra.

 Javno nadmetanje biće održano u prostorijama male sale Opštine Smederevska Palanka, ul.Vuka Karadžića br. 25, dana 17. februara 2023. godine sa početkom u 12 časova.

Zainteresovana lica radi razgledanja nepokretnosti, kao i dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi,  Svetozaru Terziću, kontakt telefon 0642626697, kao i u prostorijama Opštine Smederevska Palanka, kancelarija  br. 211, Opštinsko pravobranilaštvo.

Nepokretnosti se kupuju u „viđenom“ stanju.

Pravo učešća po ovom oglasu imaju sva fizička, pravna lica i preduzetnici koji dostave blagovremene i potpune prijave, uz prijavu dostave original dokaza o uplati depozita i pristupe javnom nadmetanju. Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.

Uplate depozita vršiće se do 13 februara 2023. godine, na račun broj 840-0000000636804-34, sa pozivom na broj 13-093 po modelu 97, svrha uplate depozit za učeće u postupku javnog nadmetanja sa oznakom za koju nepokretnost se uplaćuje.

Uz uplatu depozita zainteresovana lica dužna su da najkasnije 14.02.2023.godine  dostave i  prijavu za učešće na javnoj licitaciji koja će sadržati podatke i to:

Za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, broj telefona, fotokopiju lične karte podnosioca i potpis, a ako je lice preduzetnik uz prijavu se prilaže  izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, sve ne starije od 30 (trideset) dana,

Za pravna lica: naziv, sedište, kontakt telefon,  izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne stariji od 30 (trideset) dana, kao i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

U prijavi i na samoj koverti obavezno naznačiti na koju nepokretnost  koja je predmet otuđenja se odnosi Vaša prijava. Prijava se dostavlja lično ili putem pošte na adresu Opština Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br.25, kancelarija 211 Opštinsko pravobranilaštvo.

Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja za sve nepokretnosti koje su predmet utvrđuje se u iznosu od 5% od vrednosti nepokretnosti i iznosi:

Za nepokretnost br. 1 (kp.br. 5218/1 zemljište i objekat ) 4.970.00 evra.

Za nepokretnost br. 2 (stan S29-1 )  3780 evra

 

Nepokretnost se otuđuje učesniku u postupku javnog nadmetanja koji ponudi najvišu cenu. Plaćanje kupoprodajne cene najpovoljniji ponuđač je u obavezi da plati odjednom, u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.Nepokretnosti se otuđuju u „viđenom“ stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Postupak javnog nadmetanja će se sprovesti ako je pristigla najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava i ako ponuđač prihvati početnu cenu kao kupoprodajnu. Ukoliko je ne prihvati, isti gubi pravo na povraćaj depozita, u skladu sa zakonom.

Učesnik koji ponudi najviši iznos cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.

Ukoliko učesnik koji ponudi najviši iznos cene, ne zaključi kupoprodajni ugovor i ne uplati cenu u roku određenom ovim oglasom, gubi pravo na povraćaj depozita.

U napred navedenom slučaju pozvaće se drugi i treći ponuđač sa najvišim iznosima licitirane cene, da se u roku od 3 dana izjasne da li ostaju pri licitiranoj ceni. U koliko ni drugi ni treći ponuđač ne ostanu pri izlicitiranoj ceni i nameri da zaključe ugovor, postupak javne prodaje će se ponoviti.

Troškovi overe ugovora, kao i svi dugi troškovi koji mogu proizići iz ovog pravnog posla padaju na teret kupca.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu da učestvuju u javnom nadmetanju, a takve prijave se odbacuju.

Oglas će biti objavljen na sajtu opštine Smederevska Palanka , oglasnoj tabli Opštine i dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije.

 

 

 

Povezane vesti